Algemene voorwaarden Smart Letting

Smart Letting, is een handelsnaam van Beheering onroerend goed B.V, welke vennootschap is gevestigd te Maarssen en ingeschreven in de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 53526597. Voor zover tussen Smart Letting en een opdrachtgever niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden bij uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden van toepassing op alle werkzaamheden van Smart Letting.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening met betrekking tot onroerende goederen (zaken) in Nederland. Tenzij anders blijkt, wordt onder een onroerende zaak verstaan onroerende zaken en beperkte rechten daarop.
 2. Alle werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever worden na overleg met en in opdracht van opdrachtgever en na goedkeuring door Smart Letting volgens het geldende overeengekomen honorarium verricht. Smart Letting werkt met pakketten welke prijzen op voorhand duidelijk worden gecommuniceerd.
 3. Onder opdracht wordt verstaan het door opdrachtgever afnemen van een dienstenpakket van Smart Letting om ondersteuning te krijgen bij de verhuur en eventueel het technisch beheer van zijn/haar onroerend goed. Het verlenen door opdrachtgever en het aanvaarden door Smart Letting van een opdracht mag gezien worden als de totstandkoming van een bemiddelingsovereenkomst in de zin van artikel 7:425 BW.
 4. Het overeengekomen honorarium en eventuele bijkomende kosten zijn, tenzij uitdrukkelijke anders overeengekomen, in euro’s en inclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
 5. Smart Letting is gerechtigd te allen tijde haar prijsstellingen te wijzigen.
 6. Indien een opdracht door meerdere personen wordt gegeven, is iedere persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Smart Letting verschuldigd zijn.
 7. Alle opdrachten van opdrachtgevers beschouwt Smart Letting als uitsluitend aan hem gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
  De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling treft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
 8. Smart Letting is gerechtigd om, alvorens tot verdere werkzaamheden over te gaan, een voorschotnota te sturen die per omgaande dient te worden voldaan.
 9. Betaling van alle facturen dient zonder korting, beroep op verrekening of opschorting plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling behoudt Smart Letting zich het recht voor om haar dienstverlening, het verlenen van adviezen en/of het uitvoeren van andere werkzaamheden op te schorten. Indien de opdrachtgever niet op tijd of niet volledig tot betaling van de toegezonden facturen overgaat, dan zal de cliënt de wettelijke (handels)rente verschuldigd zijn.
  Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 200,-.
 10. Smart Letting is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van opdrachtgever, gebruik te maken van de bemiddeling of diensten van door haar ingeschakelde en in haar opdracht werkende derden, indien een juiste of efficiënte uitvoering van de opdracht voor opdrachtgever, zulks naar het oordeel van Smart Letting wenselijk maakt. Smart Letting zal, ingeval in het kader van een opdracht derden worden ingeschakeld, bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 11. Smart Letting is altijd gerechtigd om haar dienstverlening dan wel het geven van advies te weigeren ofwel zich tussentijds aan een opdracht te onttrekken.
 12. De opdrachtgever vrijwaart Smart Letting tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht.
 13. Als opdrachtgever zelf foto’s, oppervlaktes, kenmerken en verhuurtekst van de te verhuren onroerende zaak/zaken aanlevert zal Smart Letting deze informatie verwerken in de internetplaatsingen. Voor een goede internetplaatsing is opdrachtgever verplicht de foto’s in het juiste bestandstype en bestandsgrootte aan te leveren anders kan Smart Letting geen internetplaatsing verzorgen. In dat geval zal opdrachtgever de fotografie uitbesteden aan Smart Letting.
  Voordat publicatie plaatsvindt, heeft opdrachtgever de plicht om alle uitingen met betrekking tot het object te controleren, zo nodig aan te vullen even eventuele fouten te herstellen en/of te melden aan Smart Letting.
 14. Opdrachtgever zal alle voor advisering en voor het verrichten van werkzaamheden benodigde gegevens verschaffen. Smart Letting is niet aansprakelijk voor de door hem gegeven adviezen indien deze zijn gedaan op basis van door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 15. Smart Letting begeleidt opdrachtgever bij het verhuren van zijn/haar onroerend goed en voert desgewenst het technisch beheer uit. Het betreft in deze een inspanningsverplichting en derhalve kan Smart Letting nimmer aansprakelijk gesteld worden voor gederfde huurinkomsten, schade aan de onroerende zaak, leegstand of anderszins geleden of te lijden schade door opdrachtgever voortvloeiende uit het onroerend goed en/of een handelen dan wel nalaten door huurder van opdrachtgever.
 16. Door het geven van de opdracht tot het afnemen van dienstenpakket, verklaart de opdrachtgever bevoegd te zijn tot verhuur van het onderhavige object en dat opdrachtgever, als hij/zij het object niet of met derden in eigendom heeft en/of hij eigenaar van het object is en een echtgenoot of geregistreerd partner heeft, over volmacht(en) beschikt om voornoemde personen aan een door hem te sluiten huurovereenkomst te binden. Smart Letting dient bij aanvang van de opdracht een kopie volmacht te ontvangen.
 17. Opdrachtgever is ermee bekend dat hij moet voorkomen dat een huurder een onjuiste voorstelling van zaken krijgt. Hiertoe heeft opdrachtgever een wettelijke informatieplicht en is daarom verplicht geïnteresseerde huurders juist te informeren over de juridische status, bijzonderheden, (bouwkundige) kwaliteit en eventuele gebreken van het onroerend goed.
 18. Smart Letting zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken professionele dienstverlener mag worden verwacht. Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Smart Letting die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Smart Letting voor die schade slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van Smart Letting wordt uitgekeerd. Voor zover geen uitkering van verzekeraars plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Smart Letting beperkt tot een maximum van driemaal het factuurbedrag voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van Smart Letting sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten behoeve van de door Smart Letting ingeschakelde derden, die derhalve een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.
 19. Smart Letting is gerechtigd een dienst te wijzigen, uit te breiden dan wel te beëindigen.
 20. Smart Letting staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail of faxbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
 21. Een opdracht loopt voor onbepaalde tijd en eindigt onder meer door:
  a. intrekking door opdrachtgever;
  b. opzegging/teruggaaf door Smart Letting;
  c. in geval van overlijden van opdrachtgever;
  d. in het geval dat opdrachtgever surceance van betaling aanvraagt dan wel in staat van faillissement is verklaard;
  e. als het onderhavige object verhuurd is en Smart Letting geen beheer voert over het verhuurde object.
 22. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 23. Smart Letting is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 24. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Smart Letting geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 25. De door opdrachtgever verstrekte bedrijfs- en/of persoonsgegevens zullen gedurende de looptijd van de opdracht op een beveiligde server van Smart Letting bewaard blijven. Het intrekken van de toestemming hiertoe is te allen tijde mogelijk en kan geschieden door een mailbericht te sturen naar info@smartletting.nl
 26. Op alle door Smart Letting verrichte werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.
 27. In geval van geschillen tussen opdrachtgever en Smart Letting zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hierboven bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil woorden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Smart Letting zijn (neven)vestigingsplaats heeft.

Maarssen, versie 13 oktober 2021.